Bredbåndsfylket AS leverer tjenester til- og på vegne av våre eiere i utvidet egenregi. – Bredbåndsfylket

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Publisert:
03. feb. 2023
Kategori:
Bredbåndsfylket

Bredbåndsfylket AS leverer tjenester til- og på vegne av våre eiere i utvidet egenregi.

Bredbåndsfylket AS leverer tjenester til og for våre eiere i utvidet egenregi.

I Norge er offentlig sektor som utgangspunkt forpliktet til å følge lovbestemte fremgangsmåter ved offentlige innkjøp som overstiger visse terskelverdier, etter reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Et praktisk viktig unntak fra dette er  tilfeller hvor en offentlig oppdragsgiver  inngår en kontrakt  med et annet rettssubjekt, og hvor tilknytningen mellom den offentlige oppdragsgiveren og det andre  rettssubjektet er av en slik art og karakter at anskaffelsesregelverket likevel ikke kommer til anvendelse. Slike situasjoner omtales som utvidet egenregi, og er regulert i anskaffelsesforskriften kapittel 3.

Reglene om og de nærmere vilkårene som gjelder for innkjøp ved utvidet egenregi i anskaffelsesforskriften kapittel 3 er utviklet av EU-domstolen gjennom en rekke avgjørelser. Reglene er ment å ivareta dels kryssende hensyn, mellom på den ene siden offentlig sektor sitt behov for å kunne organisere sin virksomhet på en hensiktsmessig måte ut ifra hvilke mål og gevinster som ønskes realisert, og på den andre siden at offentlig sektor skal kunne realisere slike fastsatte mål og gevinster uten at dette medfører konkurransevridning i markedet.

Reglene om utvidet egenregi er av sentral betydning for hvordan Bredbåndsfylket AS har organisert sin virksomhet. Reglene var også av sentral betydning da selskapet ble startet som et prosjekt i 2003 av Troms fylkeskommune, der målet var å realisere et høyhastighets stamfibernett i regionen da slikt fibernett ellers ikke hadde vært kommersielt mulig å få realisert. Når selskapets virksomhet senere ble notifisert og godkjent av Eftas overvåkningsorgan ESA, ble det også her gjennomført inngående vurderinger av selskapets virksomhet, hvorpå ESA konkluderte med at selskapets organisasjonsform og virksomhet var i overenstemmelse med EØS-avtalens konkurranse- og statsstøtterettslige regler.   

For at en kontrakt om innkjøp mellom en offentlig oppdragsgiver og et annet rettssubjekt skal være unntatt fra anskaffelsesregelverket etter reglene om utvidet egenregi, må følgende tre vilkår være oppfylt:

1.Fravær av direkte private eierandeler: Det kan ikke være direkte private eierandeler i det kontrollerte rettssubjektet.

2. Kontrollvilkåret: Oppdragsgiver må, alene eller i fellesskap med andre oppdragsgivere, utøve bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte rettssubjektet.

3. Aktivitetsvilkåret: Det kontrollerte rettssubjektet må utføre mer enn 80 % av sin aktivitet for kontrollerende oppdragsgivere/de kontrollerende oppdragsgivere eller andre rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer. Det følger av praksis at så lenge aktiviteten er forankret i en kontrakt med de kontrollerende oppdragsgiverne, kan aktivitet rettet mot tredjeparter også anses som aktivitet for de kontrollerende oppdragsgiverne. Det er ikke avgjørende hvem som som er bruker av eller betaler for tjenesten. Beregningen av om vilkåret er oppfylt skal basere seg på rettssubjektets aktivitet de 3 siste år, hvor det tas utgangspunkt i enten gjennomsnittlig omsetning eller annen egnet aktivitetsbasert metode. En slik alternativ metode kan være allkoering av pådratte kostnader i selskapet til oppdrag for de kontrollernede oppdragsgiverne eller andre rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer.

Bredbåndsfylket AS har gjort og gjør jevnlige vurderinger av om selskapets virksomhet oppfyller kravene som stilles for innkjøp etter reglene om utvidet egenregi. Som ledd i dette har det også vært innhentet juridiske vurderinger fra advokatfirmaer til belysning av vilkårene for utvidet egenregi.

Nedenfor vil Bredbåndsfylket AS belyse på hvilken måte selskapets virksomhet oppfyller de tre vilkårene for utvidet egenregi i anskaffelsesforskriften kapittel 3, i situasjoner der selskapets eiere foretar innkjøp av varer og/eller tjenester direkte fra selskapet: 

1.Fravær av direkte private eierandeler: Bredbåndsfylket AS har ingen direkte eller indirekte private eierinteresser, men har siden selskapet ble stiftet vært 100% eiet i fellesskap av Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene i tidligere Troms fylke. Det er også fastsatt i selskapets vedtekter og i gjeldende aksjonæravtale mellom selskapets eiere, at selskapet kun skal eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene i Troms og Finnmark.

2.Kontrollvilkåret: Troms og Finnmark fylkeskommune og de enkelte eierkommunene utøver i fellesskap en bestemmende innflytelse over Bredbåndsfylket AS. Dette er fastsatt i selskapets vedtekter og i gjeldende aksjonæravtale mellom selskapets eiere, hvor det bl.a. er innført et flertallskrav som gir selskapets eiere bestemmende innflytelse over strategiske mål og viktige beslutninger i selskapet.

3.Aktivitetsvilkåret: Mer enn 80 % av aktiviteten i Bredbåndsfylket AS utføres for de kontrollerende oppdragsgivere eller rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer. Selskapet deler sin årlige omsetning inn i følgende tre kategorier:

a. Interne inntekter fra salg av ulike tjenester til kunder som er eier av Bredbåndsfylket AS, i praksis Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene i tidligere Troms fylke, herunder eventuelle selskaper som eies av Bredbåndsfylket AS sine eiere. Eksempler på slike tjenester er levering av nettverk, internett, driftstjenester m.m. Dette anses som aktivitet for de kontrollerende oppdragsgiverene/eierne.

b. Interne inntekter fra salg av tjenester til operatører, dvs. kunder som ikke er eier i Bredbåndsfylket AS, men hvor selskapets levering av tjenesten til denne kunden medfører at kunden deretter kan levere en bredbåndstjeneste eller annen forbedret og samfunnsnyttig tjeneste til tredjeparter som kommer allmenheten i oppdragsgivernes geografiske område til gode. Denne kategorien inntekt gjelder salg og utnyttelse av overskudds-/restkapasitet etter utbygging av stamfibernett og infrastruktur som ble utført for de kontrollerende oppdragsgiverne i et marked uten konkurranse. Etter anskaffelsesreglene betraktes dette som en tillatt utnyttelse av restkapasitet i forbindelse med oppdrag utført for eierne som ikke er konkurransevridende. Dette er følgelig aktivitet som i henhold til praksis anses utført for de kontrollerende oppdragsgiverne/eierne.

c. Eksterne inntekter fra salg av tjenester til kunder som ikke er eier av Bredbåndsfylket AS, og hvor selskapets levering av denne tjenesten ikke medfører at kunden deretter kan levere en forbedret samfunnsnyttig tjeneste som kommer allmenheten i oppdragsgivernes geografiske område til gode. Dette gjelder alle inntekter som ikke omfattes av kategoriene beskrevet i bokstav a og b ovenfor. Dette er ikke aktivitet som utføres for de kontrollerende oppdragsgiverne/eierne.

Basert på virksomhetens gjennomsnittlige omsetning de 3 siste årene anses aktivitetsvilkåret oppfylt. Dette ved at omsetningen i kategori a og b beskrevet ovenfor utgjør og har utgjort mer enn 80 % av aktiviteten i Bredbåndfylket AS. Også andelen av pådratte kostnader til utbygging av stamfibernett og infrastruktur for de kontrollerende oppdragsivere tilsier at aktivitetsvilkåret anses oppfylt.

Ovennevnte medfører at vilkårene for innkjøp fra de kontrollernede oppdragsgiverne og andre rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer ved utvidet egenregi er oppfylt. Vilkårene må være oppfylt til en hver tid og det vil gjøres fortløpende vurderinger av om selskapets virksomhet oppfyller vilkårene til utvidet egenregi

Eksempel på 3b.; En bredbåndsoperatør leier fiber av Bredbåndsfylket for at han skal kunne bygge ut og levere bredbåndstjenester til ei tettsted på Senja. Dette er direkte relatert til Bredbåndsfylkets formål pkt.2  

“Bredbåndsnettet skal knytte til seg kommersielle aktører (bedrifter), interkommunale foretak eller andre lokale eller landsdekkende organisasjoner, som i forlengelse av stamnettet ønsker å tilby bredbånd til private og næringsliv i regionen.” 

Eksempel på 3c.; Bredbåndsfylket leverer en internettaksess direkte til en entreprenør som skal bygge en skole/barnehage eller tilsvarende, og som trenger internett til sin brakkerigg.